Obrazovanje kroz igru

NiPPOS proizvodi namijenjeni su školskoj djeci i služe im za lakše usvajanje nastavnog gradiva. Prikladni su također za darovitu djecu kao i za djecu s teškoćama u razvoju.

Igra kao djeci najdraža aktivnost i drvo kao njima omiljeni materijal naša su inspiracija za stvaranje edukativnih igračaka i pomagala koja prate plan i program osnovne škole.

O nama